,

Yvonne Strahovski – TIFF/InStyle/HFPA Party – TIFF on September 10, 2016